اجاره خودرو در تهران
برگشت در محل تحویل

نیسان التیما

مبلغ 6.000.000 تومان به عنوان ودیعه

یا چک به مبلغ خودرو به عنوان ضمانت