کیا سراتو

خودروی سواری

1 نظر 5.0
A/C A 2 5

کمترین زمان سرویس با راننده 5 ساعت می باشد

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 33 - 11