اجاره خودرو در تهران
برگشت در محل تحویل

ایران

بدون راننده

اجاره بی ام و 528i
2014

با راننده

اجاره بی ام و 528i
2014

10 hours available : ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
suburban kilometer : ۳۵,۰۰۰ تومان
Airport transfers : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان