اجاره خودرو در تهران
برگشت در محل تحویل

ترکیه

بدون راننده

اجاره اوپل گرندلند
2021

از ۳ تا ۶ روز:۱,۶۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۱,۵۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۱,۵۸۰ ₺روزانه