اجاره خودرو در تهران
برگشت در محل تحویل

ایران

بدون راننده

اجاره رنو تالیسمان
2017

از ۳ تا ۶ روز:۳,۵۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۳,۴۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۳,۴۰۰,۰۰۰ تومانروزانه