کیش

اجاره شورلت کامارو

از ۱ تا ۶ روز:۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۳,۴۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۳,۴۴۰,۰۰۰ تومانروزانه

ترکیه

اجاره شورلت کامارو

از ۳ تا ۶ روز:۴,۶۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۴,۵۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۴,۵۸۰ ₺روزانه