اجاره خودرو در تهران
برگشت در محل تحویل

جزیره کیش

بدون راننده

اجاره شورلت کامارو
2018 - 2016

از ۱ تا ۶ روز:۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۴,۴۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۴,۴۴۰,۰۰۰ تومانروزانه

ترکیه

بدون راننده

اجاره شورلت کامارو
2018 - 2016

از ۳ تا ۶ روز:۶,۷۰۰ ₺روزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۶,۶۹۰ ₺روزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۶,۶۸۰ ₺روزانه