اجاره خودرو در تهران
برگشت در محل تحویل

ایران

بدون راننده

اجاره لکسوس GS250
2014

از ۳ تا ۶ روز:۴,۸۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۱ روز:۴,۷۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۱ روز:۴,۶۵۰,۰۰۰ تومانروزانه

اجاره لکسوس GS250

اجاره لکسوس GS250