BMW X3

خودروی سواری

12 نظر 4.8
A/C A 4 5 5
  • تا 6 روز : 3,200,000 تومان
  • تا 20 روز : 3,100,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 3,000,000 تومان

مبلغ 100 میلیون تومان برای ضمانت

قیمت ها به روز و حداقل کرایه 3 روزه

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 36 + 18