BMW X3

خودروی سواری

12 نظر 4.8
A/C A 4 5 5
  • تا 6 روز : 2,900,000 تومان
  • تا 20 روز : 2,800,000 تومان
  • بیش از 20 روز : 2,700,000 تومان

 قیمت ماهیانه : 78.000.000 تومان
قیمت ها به روز و حداقل اجاره 3 روزه

دیدگاه شما

نتیجه فرمول: 41 - 9