اجاره خودرو در تهران
برگشت در محل تحویل

ایران

بدون راننده

اجاره بنز C200 ckd
2014

با راننده

اجاره بنز C200 ckd
2014

10 hours available : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
suburban kilometer : ۳۰,۰۰۰ تومان
Airport transfers : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان