کیش

اجاره دوج چلنجر

از ۱ تا ۶ روز:۳,۳۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۳,۲۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۳,۲۴۰,۰۰۰ تومانروزانه