اجاره خودرو در تهران
برگشت در محل تحویل

جزیره کیش

بدون راننده

اجاره دوج چلنجر
2014

از ۱ تا ۶ روز:۴,۱۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۴,۰۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۴,۰۴۰,۰۰۰ تومانروزانه