کیش

اجاره بی ام وی 230 آی

از ۱ تا ۶ روز:۷,۵۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۷,۴۷۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۷,۴۴۰,۰۰۰ تومانروزانه