کیش

اجاره مازراتی گیبلی

از ۱ تا ۶ روز:۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانروزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومانروزانه
بیشتر از ۲۰ روز:۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومانروزانه