ون مکسوس V80

خودرو ون

5.0
A/C M 8 15+1

  • ساعتی درون شهری: 50,000 تومان
  • کیلومتری برون شهری: 2.200 تومان
  • ترانسفر فرودگاه امام خمینی: 200.000 تومان
  • قیمت در اختیار برون شهری : توافقی 
  • کمترین زمان سرویس ون 5 ساعت می باشد